Historie školy

Zdroj: Paskov: 730 let : (1267 - 1997). Paskov: Obecní úřad, 1997, 150 s.
2022

Školní vzdělávací program s výukou nové informatiky

Od 1.9.2022 se začíná vyučovat dle ŠVP s podporou výuky nové informatiky. Byly pořízeny výukové pomůcky robotiky, programování a dalších podpůrných zařízení.
2020

Online výuka žáků

Vzhledem k bezpečnostnímu opatření vlády, která zavřela dne 11. 3. 2020 všechny školy v České republice jsme zavedli online výuku žáků formou videokonferencí.
2018

Otevření Sportovní haly

Využití pro výuku žáků školy a pro odpolední aktivity místních sportovních klubů
2010

Výuka s přispěním interaktivních tabulí

Ve škole jsou nainstalovány interaktivní tabule s nutným vybavením a multimediální katedry pro učitele ve všech kmenových třídách I. stupně, a také v odborné učebně hudební výchovy. Na II. stupni vyměněny klasické zastaralé tabule za nové – bezprašné keramické. Dále byla provedena modernizace stávajících šaten za zcela nové (ve školní družině a šatny pro I. a II. stupeň). Od r. 2010 probíhá v ZŠ Paskov výuka s přispěním interaktivních tabulí jako moderní způsob výuky žáka základní školy. Žáci přijali tuto formu výuky jako zpestření látky vyučovaného předmětu.
1996

Školní rok 1996/1997

Ve školním roce 1996/1997 měla základní devítiletá škola 418 žáků, 25 učitelů a vyučovalo se ve dvaceti třídách. Pro potřeby výuky sloužily dále učebny speciálně vybavené pro výuku práce s počítači, hudební výchovu, cizích jazyků, pracovní vyučování, vaření (školní kuchyň) a ruční práce, fyziku, chemii a přírodopis. Ke zkvalitnění přípravy výuky sloužily a slouží dodneška také kabinety zeměpisu a dějepisu, chemie, fyziky a matematiky, přírodopisu, českého jazyka, občanské výchovy a didaktické techniky. Samostatné místnosti měly ovšem i sborovny, ředitelna a školní knihovna.
1996

Dokončení výstavby tělocvičny

V prosinci 1996 byla dokončena v sousedství školních budov výstavba vpravdě exkluzivního tělocvičného centra, které slouží nejen pro tělesnou výchovu žáků, ale i pro gymnastické potřeby a vyžití široké veřejnosti, pro pořádání sportovních soutěží prakticky ve všech míčových hrách a vzhledem k bohatému vybavení různými zařízeními i k všestrannému pěstování tělesné kultury vůbec.
1994

Konec výuky v jednopatrové škole

Zchátralá, stará, jednopatrová škola z r. 1878 již pro školní potřeby přestala vyhovovat a tak v ní byla výuka ukončena. Objekt sám však byl po generální rekonstrukci a modernizaci na přelomu let 1994 a 1995 přebudován na moderní zdravotní středisko a v současné době jsou v něm umístěny ordinace praktického, dětského, zubního a interního lékaře a lékárna. Tím bylo po letech napraveno neblahé rozhodnutí někdejšího MNV, na jehož základě bylo zdravotní středisko pro Paskov zřízeno v areálu poměrně vzdáleného podniku Biocel.
1990

Rekonstrukce původní budovy měšťanky

V roce 1990 byla konečně rekonstruována a pro potřeby výuky celkově zmodernizována i původní budova měšťanky z r. 1929.
1988

Přístavba dvoupatrového křídla

V letech 1988 – 1990 bylo k budově měšťanské školy přistavěno velké, dvoupatrové, osmitřídní křídlo. V letech 1990 – 1991 byla ještě dokončena stavba dvoutřídního pavilonu školní družiny, jehož jedna třída slouží t. č. k normální výuce.
1973

Výstavba školního pavilonu

Stavbou měšťanské školy se však školní výstavba v Paskově zdaleka neskončila. Tak bylo v r. 1973 přistoupeno k výstavbě nového čtyřtřídního školního pavilonu na pozemku školní zahrady. Mimoto byla bývalá zemědělská usedlost č. 100 sloužící mezitím jako úřadovna a sňatková síň MNV přestavěna v r. 1982 na školní kuchyň a jídelnu.
1930

Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka

V souvislosti s otevřením měšťanské školy je vhodné připomenout, že v roce 1930 při příležitosti jeho 80. narozenin byl před ní slavnostně odhalen pomník prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, zhotovený podle návrhu známého sochaře Otty Gutfreunda (autor sousoší babičky s dětmi v Babiččině údolí v Ratibořicích a mnoha dalších pomníků) a nová měšťanská škola byla pojmenována na „Jubilejní školu Masarykovu“. Pamětní deska o tomto aktu na průčelí školní budovy i socha T. G. Masaryka byly však totalitním režimem v r. 1958 odstraněny. Socha sama byla znovu instalována v r. 1968 na prostranství proti zámku před mohutnou smuteční vrbou (kde dnes stojí nákupní středisko). Později však byla socha režimem podruhé stržena a teprve v r. 1990 potřetí opět vztyčena, a to před budovou Obecního úřadu.
1924

Otevření tříd měšťanské školy

Na jaře r. 1924 byla otevřena první, na podzim téhož roku druhá a v r. 1925 třetí třída měšťanské školy. S provizorním umístěním těchto tříd byly ovšem nemalé potíže a tak po dalších vleklých jednáních došlo konečně k zahájení stavebních prací a v r. 1929 posléze k dokončení výstavby samostatné, velké budovy měšťanské školy.
1917

Nedostatek učitelů, snížení počtu učeben

V následujících letech byl sice počet tříd znovu zvýšen na devět a později dokonce deset, avšak válečná léta měla svůj nepříznivý dopad i na školní dění. Někteří učitelé byli v těch dobách dokonce vyšetřováni vojenským soudem pro vlastizradu a ze školní služby propuštěni a jiní narukovali. Počet učeben byl v důsledku nedostatku učitelů jejich slučováním znovu snižován, a to až na šest ve školním roce 1917/1918.
1904

Odchod žabeňských dětí

V r. 1904 byla postavena škola v Žabni a odchodem žabeňských dětí se počet žáků paskovské školy snížil o 95. Ve školním roce 1904/1905 bylo též poprvé jednáno o zřízení měšťanské školy v Paskově. Obecním výborem i místní školní radou byl návrh většinou hlasů přijat, avšak paskovský velkostatek s návrhem na zřízení měšťanky nesouhlasil.
1903

Otevření pobočky u 3. třídy

Rozšíření vyučovacích prostor umožnilo ve školním roce 1903/1904 otevření pobočky i u 3. třídy, takže se vyučovalo celkem v osmi učebnách.
1903

Rozšíření školy o sousedící zemědělskou usedlost

Stav tedy byl již nadále neúnosný, a proto byla obecním úřadem zvažována možnost koupě se školou sousedící zemědělské usedlosti č. 100 s dvorem, zahradou a polnostmi. Obecní úřad tehdy prokázal mimořádný smysl pro perspektivní potřeby paskovského školství a 14. 3. 1903 tuto usedlost v dražbě za 16 205 K skutečně koupil. V nově získaném domě byly pak pro potřebu školy zřízeny tři učebny a navíc i byt pro školníka.
1901

Zřízeny pobočky při 1. a 4. třídě

Ve školním roce 1901/1902, když počet žáků činil 488, byly konečně zřízeny pobočky i při 1. a 4. třídě, takže se vyučovalo celkem v 7 učebnách, z čehož dvě musely být pro nedostatek místa umístěny mimo školní budovu. Tento stav přetrval i do školního roku následujícího, kdy se počet žáků v 7 třídách zvětšil na 522!
1899

Velká stávka dělníků

Kronika – mimo jiné – též připomíná, že ve školním roce 1899/1900 (468 žáků stále ještě jen v 5 třídách!) propukla v prosinci velká stávka dělníků zaměstnaných v uhelných dolech, která trvala bezmála čtvrt roku. Stávkou se nezískalo nic a naopak horníci (téměř polovina mužského obyvatelstva obce) upadli ve značnou nouzi, která měla vliv i na školní docházku. Děti byly totiž místo do školy posílány do práce a služeb a některé z nich nuceny i k žebrotě.
1892

Velké oslavy třístého výročí narození J. A. Komenského

Zajímavý zápis ve školní kronice v tu dobu též uvádí, že když v březnu r. 1892 byly pořádány velké oslavy třístého výročí narození Jana Amose Komenského, „několik neuvědomělých občanů“ se zasazovalo, aby ve 4. a 5. třídě se vyučovalo jen německy. Zemská školní rada však povolila v těchto třídách výuku němčiny jen jako nepovinného předmětu. Nakonec přihlásilo do nepovinné němčiny v následujícím školním roce 1892/1893 své děti jen 13 rodičů.
1887

Počet školáků v Paskově rostl

Počet školáků v Paskově však nadále rostl a když už ve školním roce 1887/1888 dosáhl 439 žáků a z toho ve 2. třídě 164 (!!), povolila zemská školní rada pro tuto třídu pobočku. Nová třída byla pak zřízena z konferenční místnosti.
1887

Požár v dřevěném domku

Připomeňme pro zajímavost, že školní kronika v té době i zaznamenává, že 4. května 1887 vypuknul v dřevěném domku na jižní straně kostela požár: Ten se rozšířil s děsnou zuřivostí po obou stranách Olešné až ku kříži, který stál vedle silnice vedoucí k Ostravě. Během půl hodiny byla celá tato část Paskova mořem plamenů až do základů ničících.
1886

Založení Školní kroniky

Nicméně škola jako instituce však mezi paskovskou veřejností moc populární nebyla. A tak když v dubnu 1886 založil nový nadučitel Bedřich Červenka školní kroniku, tak o začátcích paskovské školy píše: Pomůcek učebních nebylo, ba ani knihovny pro žáky. Lid považoval školu ne-li za úplně zbytečnou, tož alespoň za nevyhnutelné zlo.
1877

Nová, větší školní budova

V r. 1877 jednají konečně občané o postavení nové, větší školní budovy, a tak v r. 1878 byla dosavadní, mezitím již zchátralá stávající přízemní budova z r. 1786 stržena a na jejím místě položen 2. 5. 1878 základní kámen k nové, zděné jednopatrové, již čtyřtřídní školní budově. Ta byla pořízena nákladem 20 500 zl. a vysvěcena byla a vyučování v ní bylo zahájeno 1. 9. 1879.
1874

Zřízení třetí učebny

V r. 1874 byla posléze zřízena třetí učebna, pro kterou už ale nebylo ve škole místo a byla proto provizorně umístěna v bývalém fojtství u Olešné. Do této školy docházelo již 389 žáků, z toho 198 chlapců a 191 děvčat. V dnešní době je již asi nepředstavitelné, jak svízelné muselo být vyučování 389 žáků ve třech třídách!
1843

Zřízení druhé učebny

Nicméně si v r. 1843 přírůstek žáků už vynutil zřízení druhé učebny, která byla získána zabráním bytu učitele a jeho přestěhováním do panského domku u Olešné.
1786

Zděná budova školy

Nakonec ke stavbě přeci jen došlo a v r. 1786 byla za finanční podpory hraběte Josefa Mitrovského nová škola dokončena. Byla to zděná, přízemní budova krytá šindelem, v jejíž jedné polovině byla jedna větší místnost pro normální výuku a jedna menší pro výuku němčiny. V druhé polovině budovy pak byl byt pro učitele, pozůstávající z jedné obytné světnice, kuchyně a komory. Do této školy příslušely docházkou i děti ze Žabně, Oprechtic a později i Mitrovic. Okolnost, že pro veškerou výuku stačila stále ještě jen jediná třída nasvědčuje tomu, že školní docházka dětí moc valná nebyla.
17., 18. století

Stará dřevěná škola

V 18. století se v Paskově ještě stále vyučovalo ve starém dřevěném školním domku postaveném někdy v polovině 17. století, ve kterém byla jediná světnice, v níž učitel vyučoval i bydlel. Za dlouhá léta své existence byla stavba domku již zcela shnilá a tak se úřady městečka i vsi Paskova rozhodly pro stavbu školní budovy nové. Výstavbu však komplikoval nedostatek finančních prostředků a tak několik let se vlekla s vrchnostenskými úřady jednání o dotaci na novou školu.
Jména školních ředitelů, působících v Paskově od r. 1908:

Na obecné škole jimi byli v letech:

1908 – 1919 Richard Skácel

1919 – 1929 Hynek Šmoldas

1929 – 1940 Čestmír Dvořáček

1940 – 1946 Josef Havránek

1946 – 1950 Augustin Měrka

1950 – 1953 Oldřich Klimša

a na měšťanské škole v letech:

1923 – 1932 František Berák

1932 – 1937 Alois Opěla

1939 – 1940 František Janotka

1940 – 1945 Jaroslav Ambroz

1945 – 1947 Rudolf Janáček

1947 – 1948 Rudolf Veselý

1948 – 1953 Rudolf Janáček


V r. 1953 byly obecná a měšťanská škola sloučeny pod společnou správu jako jednotná základní škola, jejímiž řediteli byli v letech:

1953 – 1954 Vladimír Dušek

1954 – 1955 Vladimír Kývala

1955 – 1963 Jaroslav Teichmann

1963 – 1965 Vlastimil Černoch

1965 – 1969 Mirko Vyvial

1970 – 1981 Zora Stiborová

1981 – 1983 Růžena Muchová

1983 – 1990 Zdeňka Pohanková

1990 – 1995 Jana Fišerová

1996 – 2015 Jaroslav Goj

od r. 2016 Lucie Butkovová

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
JPaneSliders
JPaneSliders
OK
Odmítnout